Lista e perdorimit veprat per 2021

Bashkengjitur do te gjeni listen e veprave dhe artisteve te perdorur pergjate vitit 2021. VEMENDJE: Lutemi per cdo artist te interesuar te regjistrohet prane AKDIE me qellim perfitimin nga skemat e administrimit kolektiv, ne perputhje me ligjin nr. 35 date 31.03.2016. 

Lista e veprave 2021.