Tarifat e Perllogaritura

I nderuar subjekt tatimpagues/përdorues i të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, me anë te ketij sistemi ju mund të llogarisni tarifën tuaj!

Shënim: Vlerat e gjeneruara nga sistemi janë pa TVSH

Përllogarisni tarifën tuaj duke zgjedhur filimisht objektin e aktivitetit tuaj dhe më pas plotësoni të gjitha fushat e sistemit të mëposhtëm.

Kujdes! Në qoftë se objekti i aktivitetit tuaj është hotel do të duhet të përllogarisni një herë tarifën për dhomat, duke klikuar tek objekti i aktivitetit hotel dhe më pas do të duhet të kaloni tek objekti i aktivitetit restorant/bar për të përllogaritur vlerën e këtyre të fundit.
Shuma e dalë nga përllogaritja e hotelit dhe e bar/restorant është totali i vlerës që do të duhet të paguani.

<Llogarit...>