KUSH ËSHTË PËRDORUES?

Cdo subjekt tregëtar, i cili gjatë aktivitetit të tij, përdor në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte, parësore apo dytësore, vepra muzikore, audiovizuale apo kinematografike, konsiderohet PËRDORUES I veprave artistike dhe ka detyrim ligjor të pajiset me leje/autorizim për përdorimin e këtyre të veprave artistike.

Nëse je subjekt tregëtar cfarë detyrimi ligjor ke karshi AKDIE?

Në rast se je subjekt tregtar, TV,Radio, OperatorëKabllorë, apo zotëron cdolloj tjetër aktivteti tregatr si bar,restorant,hotele, çdo subjekt tjetër i cili në sfond përdor në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte muzikë, vepra audiovizuale etj, apo ke në ambjent apratura të posacme për riprodhimin dhe përcjelljen e tyre si tv,radio,Pc e cdo pajisje tjetër teknologjike- ke deyrimin të pajisesh me AUTORIZIM për këtë përdorim dhe të paguash shpërblimin përkatës.

Pse është e thjeshtë të përmbushësh detyrimin ligjor?

Ligji jep lehtësi nëpërmjet autorizmit tuaj pranë Agjensive të Administrimit Kolektiv. Në rastin konkret ju pajiseni me AUTORIZIM për të DREJTËN e ARTISTIT VETËM nga Agjensia AKDIE dhe nga askush tjetër!

Çfarë ndodh në rast se nuk përmbushet detyrimi ligjor????

Ligji parashikon se përdorimi pa autorizim është:
Vepër penale    (Neni 149, Kodi  Penal i RSH) - denohet me gjobë deri në 2  vjet burg
Kundravajtje administrative (Neni 130 i Ligjit nr 9380 datë 28.04.2005 - gjobë nga 500.000 lekë  deri në 2.000.000 lekë.

 

Shlyej detyrimin tënd!
Tarifat
Përllogarit tarifën tënde!