Kush Jemi

 

AKDIE, është Agjencia e VETME e licensuar e Administrimit Kolektiv Drejtave Artistëve Interpretues/Ekzekutues Shqipëri, me Licensë nr 3 datë 5.09.2011, botuar Fletoren Zyrtare 133 datë 28.09.2011.

Agjencia AKDIE, ka si qëllim aktivitetit saj, mbledhjen e ardhurave nga subjektet përdorues pronësisë artistike, muzikore dhe audiovizuale dhe shpërndarjen e tyre tek artistët interpretues/ekzekutues, përdorur një vit kalendarik.

Statusi Juridik i Agjencisë AKDIE, i përcaktuar nenin 107 Ligjit 9380 datë 28.04.2005 , i ndryshuar me ligjin nr 78/2013 datë 14.02.2013 është si poshtë:

1. Autorët, interpretuesit/ekzekutuesit, prodhuesit e fonogrameve dhe mbajtësit e tjerë drejtës autorit dhe drejtave lidhura gëzojnë drejtën krijojnë agjenci për administrimin kolektiv drejtave tyre pasurore ( vijim, agjencitë e administrimit kolektiv). AAK-të janë persona juridikë, cilët krijohen dhe funksionojnë sipas dispozitave mëposhtme këtij ligji dhe përputhje me licencën e dhënë nga ministri përgjegjës për kulturën, kanë si qëllim mbledhjen dhe shpërndarjen e ardhurave vijnë nga përdorimi i veprave autorëve dhe mbajtësve drejtave lidhura, si edhe përfaqësimin ligjor çdo proces ligjor administrativ, civil dhe penal.

 

2. Përveç rasteve kur administrimi kolektiv i drejtës autorit ose drejtave lidhura parashikohet shprehimisht nga dispozita këtij ligji, prezumohet deri shprehjen e vullnetit me shkrim për dalë nga AAK-të dhe administrimi kolektiv, agjencia është e vetmja titullare e ligjshme për ushtruar dhe përfaqësuar gjitha drejtat, sipas pikës 1 këtij neni, dhe dispozitave mëposhtme këtij ligji.”.

 

KUJDES: Agjencia AKDIE, autorizon përdorimin e drejtave artistit, rastet e përdorimit një vepre regjistruar tashme një mbajtës zëri dhe figure. AKDIE nuk ndërhyn marrëdhënien individuale punës apo porosisë midis artistit interpretues/ekzekutues me prodhuesin e fonogramit/videogram, prodhues veprave audiovizuale apo kinematografike.

 

DREJTAT administrohen dhe ushtrohen nga AKDIE janë vetëm sipas ligjit dhe mbulojnë gjitha rastet e përdorimit drejtave artistëve interpretues/ekzekutues, përjashtuar rastet e kontratës punës apo porosisë, si sipër përmendura.