Lista e perdorimit vepra/artiste per 2016

Bashkengjitur do te gjeni listen e veprave dhe artisteve te perdorur pergjate vitit 2016.

 VEMENDJE: Lutemi per cdo artist te interesuar te regjistrohet prane AKDIE me qellim perfitimin nga skemat e administrimit kolektiv, ne perputhje me ligjin nr. 35 date 31.03.2016. Afati i deklarimeve nga secili titullar te drejte/artist per perdorimin e vitit 2016 eshte deri ne 01.09.2017.

 

Lista e veprave audio.

Lista e veprave audiovizuale.